Проект

"ДАМБОР" ЕООД осъществява проект с номер BG16RFOP002-2.073-2731-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, с основна цел постигане на положителен ефект за развитие на предприятието и преодоляване на икономическите последици  от пандемията. За да постигне целта, заложена в проекта е предвидено да се изпълнява дейност,  в която са предвидени  следните разходи:

-разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за дейността;

-разходи за външни услуги, включително наем на помещения;

-разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя.

Обща стойност на проекта е: 5 200.00 лв., от които 4 420.00 лв. европейско финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие  и  780.00 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата са повишаване на финансовия капацитет на фирмата, с което да се допринесе за запазване на работни места и функционирането на предприятието и осъществяване на дейността за в бъдеще , като е заложено, че осъществяването на дейността да бъде най-малко 3 месеца след края на проекта. Проектът е одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Сравнение на продукти